Darmowa wysyłka powyżej 200zł

REGULAMIN

Wrotkarnia Wywrotka Bartosz Łapacz z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 7642483446, REGON 388992943, adres e-mail: biuro@hypeskates.pl („my” lub „Sprzedający”) zapewnia dostęp do informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej dostępnej pod adresem http://hypeskates.pl/ („Serwis”, „Strona internetowa”) i oferuje możliwość zakupu Produkty wymienione na Stronie internetowej. Zamawiając którykolwiek z Produktów wymienionych na tej Stronie internetowej, Klient zgadza się być prawnie związany tym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia za pośrednictwem Strony internetowej, zasady zawierania umów za pomocą Strony, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Spółki oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Strony internetowej lub korzystając z naszych usług, potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszy Regulamin oraz akceptujesz procedury i standardy stosowane przez Spółkę wynikające z Regulaminu.

§1 Definicje

a) Sprzedający – Wrotkarnia Wywrotka Bartosz Łapacz z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 7642483446, REGON 388992943 . Sprzedający jest Stroną umowy, której przedmiotem są Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
b) Produkty – oferowane przez sprzedającego towary w Sklepie
c) Data zaksięgowania – dzień, w którym należność pieniężna zostaje uznana na koncie sprzedającego;
d) Klient – każdy podmiot korzystający z Usług oferowanych przez sprzedającego, dokonujący zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu, w tym także Konsumenci
e) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedającego pod adresem internetowym www.hypeskates.pl
f) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
g) Regulamin – niniejszy regulamin .
h) Zamówienie Produktu / Produktów – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym.
i) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.
j) Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła konto wypełniając formularz rejestracyjny na Stronie internetowej;
k) Konto Użytkownika – spersonalizowane konto utworzone w oparciu o wypełniony formularz rejestracyjny na Stronie internetowej;
l) Serwis lub Strona internetowa – strona internetowa http://www.hulajwrotki.pl/
m) Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedającym w celu realizacji warunków Umowy Sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem. Podmioty te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
n) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
o) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
p) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
.

§2. Rodzaje usług

Sprzedaż Produktów

Sprzedaż Produktów to zawarcie przez Klienta i Sprzedającego Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych na Stronie internetowej http://www.hypeskates.pl

§3. Sprzedaż Produktów

3.1. Konto Użytkownika

Zakupów Produktów na Stronie internetowej możesz dokonać bez zakładania Konta Użytkowania albo po wcześniejszej rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny. Zarejestrować konto oraz dokonywać zakupów mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

Oświadczenia Użytkownika
Użytkownik rejestrując się w Serwisie oświadcza, że wszystkie informacje przekazane podczas rejestracji konta są prawdziwe i zgodnie z najlepszą wiedzą. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne aktualizowanie informacji na koncie za pomocą wszelkich istotnych zmian.

Dane do logowania
Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność danych logowania do Konta Użytkownika i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i zakupy, które mają miejsce na koncie. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu, że ktoś uzyskał dostęp do Konta Użytkownika lub jeśli w inny sposób Użytkownik poweźmie wiedzę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownika lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań.

Zezwolenie na kontakt
Podając swój adres e-mail oraz numer telefonu podczas tworzenia konta lub subskrybując nasze listy mailingowe, Użytkownik udziela nam zgody na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu dotyczącej konta i zmian w subskrypcji lub usług i oferowanych przez Sprzedającego produktów.

3.2. Zamawianie Produktów

Zamówienia Produktów przyjmowane są poprzez stronę internetową http://www.hypeskates.pl/.

Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, składzie, o ile zachodzi taka konieczność o materiale, z którego jest wykonany.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść na Stronę internetową http://www.hypeskates.pl/
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, kliknąć przycisk „Wybierz Opcje”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Kup Teraz”
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 4. kliknąć przycisk “Kup teraz”
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia, podać numer telefonu, adres e-mail
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” oraz po dokonaniu płatności poprzez serwis Paypal, Przelewy24, GooglePay, ApplePay Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji Zamówienia.

Spółka może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

3.3. Metody płatności

Wszystkie ceny podane w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki. Cena podana w Sklepie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Spółkę. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Spółkę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub  wyprzedażowych. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

3.4. Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki. Cena podana w Sklepie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Spółkę. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedającego zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub  wyprzedażowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

3.5. Dostępność Produktów

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia. W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

3.6. Dostawy

Dostawy Produktów są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska do dedykowanego punktu odbioru przesyłek. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrany przez Sprzedającego Podmiot Zewnętrzny. Koszt dostawy wynoszą 20 złotych brutto. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę Produktu. W przypadku Zamówienia większej ilości Produktów, Klient ponosi koszt dostawy jednokrotnie. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia Zamówienia

W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (Przelewy24, Paypal, GooglePay, ApplePay lub karta płatnicza), Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po Dacie zaksięgowania, od tej daty należy liczyć termin, w ciągu którego Produkt zostanie przekazany Klientowi.

3.7. Umowa Sprzedaży

Sprzedający informuje, że wszelkie informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa jest zawierana w języku polskim.

3.8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w przypadku Konsumentów i jego skutki

Klient, który jest Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż firma kurierska. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, 14-dniowy termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: ul. Krzywoustego 72, 61-144  Poznań;

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@hypeskates.pl

– przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na tutaj– przy czym nie jest to forma obowiązkowa

 

W przypadku odstąpienia od Umowy  Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Spółka zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Spółki w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Spółkę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub przesyłką kurierską. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

W przypadku gdy ze względu na charakter Produkt nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą lub przesyłką kurierską, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

3.9. Reklamacje i zwroty

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu Klient, który jest Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamacje związane z realizacją Umowy Sprzedaży należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Złożona reklamacja powinna zawierać:

 1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
 2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

Wszystkie zwrócone produkty muszą być niewykorzystane i zwrócone zgodnie z niniejszym Regulaminem. Klient ponosi koszty wysyłki zwróconego Produktu. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie powiadomi Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Spółka albo wymieni Produkt na nowy wolny od wad albo zwróci należności pobrane od Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot należności nastąpi tą samą Metodą Płatności, z której korzystał Klient przy opłacaniu Zamówienia.

§4. Postanowienia ogólne

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dowód zakupu

Klient otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu, który zostanie dołączony do zamówienia.

Dane osobowe

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz Sklepie, a także dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Pozostałe postanowienia

Spółka zastrzega sobie możliwość okresowego dokonywania zmiany w Regulaminie z ważnych powodów takich jak na przykład usprawnienie istniejących funkcji lub cech lub dodanie nowych funkcji lub cech do Serwisu, dostosowanie techniczne Serwisu, zapewnienie funkcjonalności lub bezpieczeństwa Strony internetowej, a także z przyczyn prawnych lub regulacyjnych. Spółka poinformuje Klienta o każdej zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień. 

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.